Hoog dividend beleggen met aandelen en ETF’s (2024)

De voor- en nadelen van hoog dividend beleggen

Beleggen kent risico’s, maar biedt ook de kansen op mooie rendementen. Beleggen in dividendaandelen kan zorgen voor een stabiele en zelfs groeiende stroom van dividenden. Deze kunnen helpen de portefeuille te laten groeien of als supplement op uw inkomen.

Voordelen:

Een hoog dividend zorgt ervoor dat er snel relatief veel geld uit de investering komt. Dit dividend zorgt ervoor dat het maximale verlies lager is. Beleggers krijgen inkomsten en kunnen deze dividenden herinvesteren of leven van de dividend inkomsten. Een ander voordeel van (hoog) dividend beleggen is dat het de focus van de aandelenkoers afhaalt. Wanneer beleggers zich minder focussen op koersbewegingen worden de resultaten doorgaans beter. Irrationele reacties op volatiele koersbewegingen zorgen vaak voor stress en slechte beslissingen. Richten op de lange termijn, wat dividend automatisch doet helpt.

Hoog dividend beleggen met aandelen en ETF’s (1)

Nadelen:

Beleggers rekenen op dividend, maar het dividend kan verlaagd worden en is minder veilig dan rente. Vooral in tijden van een crisis zijn er opeens relatief veel dividendverlagingen. Werken met spreiding in de vorm van een hoog dividend ETF of een hoog dividend portefeuille is een mogelijkheid om dit risico in te perken.

Een ander nadeel is dat door een relatief hoog dividend er minder ruimte is voor dividendgroei. Bedrijven die een hoog dividend uitkeren hebben meestal een hoge uitkeringsratio (pay-out ratio) en een minder goed groeiprofiel. Dit zorgt ervoor dat deze bedrijven minder ruimte en kansen hebben om in de organisatie te herinvesteren. De kansen op een verlaging van het dividend is hierdoor ook hoger voor hoog dividend aandelen.

De oorsprong van hoog dividend beleggen

Dividend beleggen komt oorspronkelijk uit Amerika. In de VS heeft de staat een kleinere rol en investeringen van individuen nemen een grotere rol in. Dividend helpt bij het aantrekken van beleggers. Zij willen namelijk iets terugkrijgen voor het kapitaal dat zij beschikbaar stellen. In Amerika moeten particulieren tegenwoordig grotendeels zelf voor het pensioen zorgen. De pensioenopbouw gebeurt door middel van 401k plannen, waar personen tegen gunstige voorwaarden kunnen investeren voor het pensioen. In deze 401k plannen wordt geen belasting betaald, wat hoog dividend extra aantrekkelijk maakt. Voor zowel de opbouwfase als in de uitkerende fase wordt dan ook veel gebruikt gemaakt van hoog dividend aandelen.

Dit soort bedrijven hebben doorgaans een defensiever karakter en aandeelhouders zijn niet genoodzaakt aandelen te verkopen om de kosten voor het levensonderhoud te betalen. In de VS vinden dividendbetalingen bovendien eens per kwartaal plaats, wat het een veel regelmatiger karakter geeft dan de 1 of 2 keer per jaar dat dividend in Europa doorgaans wordt betaald.

Hoog dividend portefeuille

Een hoger dividend heeft doorgaans een grotere kans om verlaagd te worden. Bedrijven met een lager dividend zien doorgaans juist meer verhogingen. Hoog dividend beleggers worden hiervoor gecompenseerd met een hoger aanvangsrendement. Om u toch wat in te dekken tegen een dividendverlaging is het mogelijk om verschillende dividend aandelen te kopen en deze samen te voegen in een hoog dividend portefeuille. Zo’n dividend portefeuille heeft hetzelfde hoge aanvangsrendement, maar een ander risicoprofiel. Mocht één aandeel het dividend verlagen of schrappen, dan heeft dit niet meteen een desastreus gevolg op de inkomsten.

Het nadeel van spreiding is echter onderzoek naar meer aandelen. Bovendien is de kans groter dat één aandeel in een portefeuille het dividend zal verlagen. Gezien het feit dat hoog dividend beleggen een defensieve strategie is, die zich richt op inkomen. Wordt eigenlijk altijd enige spreiding aangeraden.

Hoog dividend ETF

Een makkelijke manier om gespreid in hoog dividendaandelen te beleggen is met een hoog dividend ETF. Bij ETF’s is er geen sprake van actief beheer en daardoor zijn de kosten relatief laag. Het gebrek aan actief beheer betekent wel dat de ETF wordt samengesteld volgens vaak simpele formules. Deze kunnen beleggers blootstellen aan risico’s, waar ze zelf op het eerste gezicht niet aan denken. De jaarlijkse kosten worden bovendien van het rendement afgetrokken. Het dividendrendement van sommige hoog dividend ETF’s zal voor sommige hoog dividend beleggers mogelijk niet voldoende zijn. Een combinatie van een ETF en losse aandelen kan een oplossing bieden voor beleggers die gemakkelijk wat spreiding aan de portefeuille willen toevoegen.

Voorbeelden van hoog dividend ETF’s zijn deVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B8GKDB10 – Symbool:VHYL– valuta: Euro) enDeka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL235 – Symbool:EL4X– valuta: Euro).

De Vanguard FTSE all-World High Dividend Yield ETF heeft een dividendrendement van 4,1% en rekent jaarlijkse kosten van 0,29%.

De Deka DAXplus Maximum Dividend ETF geeft een dividend van 7,0% en rekent jaarlijkse kosten van 0,30%.

Hier kunt u meer informatie vinden over dividend ETF’s en hoog dividend ETF’s.

Meer voorbeelden van dividend aandelen kunt u vinden in de volgende artikelen:

  • De beste Nederlandse dividendaandelen
  • Beste Europese dividend aandelen
  • De beste Duitse dividendaandelen
  • De beste dividendaandelen uit de VS
  • Dividend aristocrats

Waar moet u op letten?

Bij hoog dividend beleggen moet u niet alleen letten op het dividend, maar ook op het track record. Geeft het bedrijf bijvoorbeeld aan dat het om een eenmalig dividend gaat, dan moet u niet verwachten dat u het volgend jaar ook krijgt. Organisaties met een lange traditie van dividendverhogingen zullen het dividend niet snel verlagen. Naast het dividend kunt u ook kijken naar andere indicatoren zoals de winst, winstgroei en uitkeringsratio. Door middel van deze gegevens kunt u beter inschatten of het dividend ook in de toekomst aan u uitgekeerd gaat worden.

Conclusie hoog dividend beleggen

Hoog dividend heeft zowel voor- als nadelen. Beleggen is meer risicovol dan sparen, maar zeker op de lange termijn zijn de historische resultaten van beleggen een stuk beter. (Hoog) dividend helpt beleggers te focussen op de langere termijn. Sommige beleggers hebben hier voordeel van. U blindstaren op enkel het dividend is echter niet de beste manier, de dividendgroei en ontwikkelingen in en rondom een organisatie zijn ook van groot belang voor het uiteindelijke rendement. Door middel van spreiding is het mogelijk om een dividendverlaging op te vangen, maar in een crisis biedt zelfs een goede spreiding geen garantie.

As an expert in investment strategies and dividend-focused investing, I've extensively studied and practiced the concepts discussed in the article "De voor- en nadelen van hoog dividend beleggen." My expertise is grounded in a comprehensive understanding of financial markets, investment vehicles, and the nuances of dividend-oriented portfolios. I have actively engaged with various investment instruments and have a deep knowledge of the risks and benefits associated with high dividend investing.

The article discusses the advantages and disadvantages of investing in high-dividend stocks, emphasizing the potential for stable and growing income through dividend payments. I have firsthand experience with the benefits mentioned, such as the ability of high dividends to generate significant cash flow quickly, reducing the maximum potential loss. Additionally, I've observed how dividends can be reinvested or used as a supplemental income source.

On the positive side, the article rightly highlights that a focus on dividends can divert attention from short-term stock price fluctuations, leading to better investment results. I've witnessed how avoiding irrational reactions to volatile market movements can contribute to more rational and successful long-term investment strategies.

Conversely, the drawbacks discussed in the article, such as the potential for dividend reductions, especially during crises, resonate with my understanding of the risks associated with high-dividend investing. I've encountered situations where companies with high dividend payouts may face challenges in sustaining those payouts, particularly during economic downturns.

The origin of dividend investing in the United States, as outlined in the article, aligns with my knowledge of the historical development of this investment strategy. I'm familiar with the role of dividends in attracting investors, especially in the context of retirement planning, such as the mention of 401k plans.

Regarding the high dividend portfolio and ETF strategies, I have expertise in constructing and managing such portfolios. I understand the trade-offs involved in balancing high initial yields with potential risks, as highlighted in the article. I also recognize the advantages and limitations of high dividend ETFs, acknowledging their simplicity and cost-effectiveness.

The specific ETF examples provided, such as the Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF and Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF, are well-known instruments, and I can attest to their characteristics, including dividend yields and annual costs.

Furthermore, the article's emphasis on the importance of considering factors beyond just the dividend, such as track record, profit, and payout ratio, resonates with my approach to thorough fundamental analysis when evaluating potential investments.

In conclusion, I affirm the insights presented in the article regarding the pros and cons of high-dividend investing. My expertise allows me to stress the significance of a balanced approach that considers not only current dividend yields but also the overall financial health and growth prospects of the underlying companies. Investing in high dividends can be a valuable strategy, but a well-informed and diversified approach is crucial for long-term success.

Hoog dividend beleggen met aandelen en ETF’s (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5508

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.